Navigacija

13E063SP - Senzori i pretvarači

Specifikacija predmeta
Naziv Senzori i pretvarači
Akronim 13E063SP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa energetskim domenima, protokom informacija među njima i obradi podataka. Upoznavanje studenata sa fizičkim principima rada, mernim tehnikama, podelom i kalibracijom senzora svih energetskih domena. Upoznavanje studenata sa konceptima i izazovima integracije senzora u mikrokontrolerske sisteme.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student poznaje energetske domene i principe konverzije senzorskih signala među njima. Student zna najvažnije tipove senzora za svaki energetski domen i može da odabere optimalan senzor za konkretnu primenu. Osposobljavanje studenata za rešavanje različitih problema vezanih za integraciju senzora u složene merne i kontrolne sisteme.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Prenos i obrada informacija u mernim i kontrolnim sistemima. Klasifikacija pretvarača. Kocka senzorskih efekata. Senzori radijacionog, magnetnog, električnog, termalnog, mehaničkog i hemijskog energetskog domena. Kalibracija. Pretvarački interfejsi i procesiranje pretvaračkih signala. Arhitektura mikrokontrolerskih senzorskih sistema. Osnove IoT sistema i koncepta pametnih senzora.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe na kojima studenti vrše karakterizaciju nekih tipova senzora i koriste ih za merenja.
  Literatura
  1. S. Soloman, Sensors Handbook, McGraw-Hill, Inc. New York, 2009
  2. d. Stanković, Fizičko tehnička merenja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997
  3. N. Kirianaki, S. Yurish, N. Shpak, V. Deynega, Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors, John Wiley & Sons, 2002
  4. J. S. Wilson, Sensor Technology Handbook, Elsevier 2005
  5. S. C. Mukhopadhyay, G. S. Gupta, Smart Sensors and Sensing Technology, Springer-Verlag, 2008
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova laboratorijskih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 45
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 45
  Seminari 0