Navigacija

13E063OB - Osnovi biofizike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi biofizike
Akronim 13E063OB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa savremenim fundamentalnim pravcima biofizike, koji su omogućili široku implementaciju, od genetskog do biomedicinskog i ekološkog inženjerstva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: 1) dublje razumeju biofizičke procese i 2) šire sagledavaju biofizičke probleme.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizika informacionih biopolimera. Neravnotežna termodinamika bioloških sistema. Biofizika membrane i nervnog impulsa. Biomehanički procesi. Osnove biomaterijala. Složene bioelektrične aktivnosti. Biološke neuronske mreže. Interakcije organizma i okoline. Biološki efekti jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja. Dobiološka evolucija, filogeneza i ontogeneza.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama u skladu sa sadržajem teorijske nastave.
  Literatura
  1. D. Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
  2. M. V. Volkenshtein, Biophysics, Mir, Moscow, 1983.
  3. A. B. Rubin, Fundamentals of Biophysics, Scrivener Publishing, 2014.
  4. R. M. J. Cotterill, Biophysics: an introduction, John Wiley & Sons, 2002.
  5. J. D. Bronzino, ed., Biomedical Engineering Handbook, CRC & IEEE Press, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20