Navigacija

13E063OB - Osnovi biofizike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi biofizike
Akronim 13E063OB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa savremenim fundamentalnim pravcima biofizike, koji su omogućili široku implementaciju, od genetskog do biomedicinskog i ekološkog inženjerstva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da:  Dublje razumeju biofizičke procese  Šire sagledavaju biofizičke probleme
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Fizika informacionih biopolimera. Neravnotežna termodinamika bioloških sistema. Biofizika membrane i nervnog impulsa. Biomehanički procesi. Biomaterijali. Složene bioelektrične aktivnosti. Biološke neuronske mreže i kognitivne i psihosomatske implikacije. Interakcije organizma i okoline. Dobiološka evolucija, filogeneza i ontogeneza.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
  Literatura
  1. D.Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
  2. M.V.Volkenshtein, Biophysics, Mir, Moscow, 1983.
  3. J.D.Bronzino, ed., Biomedical Engineering Handbook, CRC & IEEE Press, 2000.
  4. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 20