Navigacija

13E063MIN - Mikroelektronika i nanoelektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroelektronika i nanoelektronika
Akronim 13E063MIN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa postupcima projektovanja i izrade mikroelektronskih i nanoelektronskih naprava i monolitnih integrisanih kola. Upoznavanje studenata sa radnim karakteristikama mikroelektronskih i nanoelektronskih naprava.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti planarnih procesa i nanotehnologije, kao i osnovne principe funkcionisanja bipolarnih i unipolarnih silicijumskih naprava, heterostrukturnih naprava i nanoelektronskih naprava.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3min/
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGcnDWnuU4fW7ViuX3lYjNM0i_pk0mtVbX-BPLNQrjZI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f375fa3-d995-4fe8-b3f0-552bcf75b410&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Planarni procesi: difuzija, jonska implantacija, termička oksidacija, depozicija, epitaksija, metalizacija, litografija, nagrizanje i hemijsko-mehanička planarizacija. Izrada bipolarnog i MOS tranzistora. Efekti u tranzistorima malih dimenzija. Murov zakon. MESFET. Osnovi nanotehnologije. Nanostrukture. HEMT. HBT. Rezonantna tunelska dioda. Naprave na bazi grafena i ugljeničnih nanotuba.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje odabranih problema.
  Literatura
  1. "Mikroelektronika i nanoelektronika-predavanja", M. Tadić, 2011, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3min/materijali/min_handouts_2011.pdf
  2. M. Tadić, R. Ramović, "Zbirka zadataka iz mikroelektronike", Akademska misao-ETF, Beograd, 2000.
  3. M. Quirk, J. Serda, "Semiconductor Manufacturing Technology", Pearson, 2001.
  4. R. S. Muller and T. I. Kamins, "Device Electronics for Integrated Circuits", Wiley, 2003.
  5. G. W. Hanson, "Fundamentals of Nanoelectronics", Prentice Hall, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, demonstracije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0