Navigacija

13E063MFMS - Metode formiranja medicinske slike

Specifikacija predmeta
Naziv Metode formiranja medicinske slike
Akronim 13E063MFMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa teorijskom osnovom projekcione radiografije i tomografije i njenom primenom u medicinskom slikanju. Takođe će biti upoznati sa najvažnijim modalitetima medicinskog slikanja - aparaturama, fizičkim problemima, metodama rekonstrukcije slike itd.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da se bave medicinskim slikanjem. Raspolagaće operativnim znanjima iz oblasti projekcione radiografije i tomografije. Na inženjerskom nivou razumeće rad uređaja za medicinsko slikanje i biće sposobni za njihovo održavanje, usavršavanje i konstrukciju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Matematička postavka tomografije. Radonova transformacija. Metod projektovanja unazad i metod filtriranog projektovanja unazad korišćenjem Furijeove transformacije. Metod najmanjih kvadrata, metod maksimalne verodostojnosti u slučaju Puasonove raspodele, kao i neki drugi iterativni metodi. Osnovne veličine kojima se opisuje kvalitet slike. CT, SPECT, PET, NMR i ultrazvučni sistemi.
  Sadržaj praktične nastave Zadaci iz oblasti projekcionih i tomografskim modaliteta medicinskog slikanja. Domaći zadaci iz oblasti rekonstrukcije slike.
  Literatura
  1. Metode formiranja medicinske slike, Predrag Marinković, skripta, 2007
  2. Principles of Computerized Tomographic Imaging, Avinash Kak, Malcolm Slaney, IEEE PRESS, 1988
  3. Physics for Medical Imaging by R.F. Farr (Author), P. J. Allisy-Roberts, Publisher: Bailliere Tindall (30 Sep 1996)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, projekti
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40