Navigacija

13E063KE - Kvantna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna elektronika
Akronim 13E063KE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Edukacija studenata u pogledu razumevanja kvantnog mehanizama interakcije elektronsko-fotonskih sistema, koji se generalno može proširiti na razumevanje interakcije materijalne sredine sa elektromagnetskim poljem, zatim na pojam optičkog pojačanja atomskih sistema, stimulisane i sponatane emisije, njihove veze sa susceptibilnošću materijalne sredine i prostiranjem svetlosti kroz anizotropne sredine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje teorijskih osnova i usvajanje metoda koje se primenjuju u daljem proučavanju rada aktivnih i pasivnih optoelektronskih i elektrooptičkih komponenata i podsistema, a koje nalaze primenu u optičkim komunikacionim sistemima, fiberoptičkim senzorima, laserskoj tehnici, nauci o materijalima, biofotonici, nanofotonici i fotonici uopšte.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=informacije
  Sadržaj teorijske nastave Vremenski zavisne perturbacije. Interakcija elektromagnetskog (EM) zračenja i atomskih sistema. Kramers-Kronigova relacija. Kvantizacija EM polja. Spontani i indukovani optički prelazi. Homogeno i nehomogeno širenje. Pojačanje i apsorpcija u laseru. Optički rezonatori. Teorija laserskih oscilacija. Transverzalni modovi i gausov snop. Prostiranje EM talasa kroz anizotropne sredine. Modulacija EM talasa.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. Dejan Gvozdić: "Kvantna elektronika", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali
  2. Arsoski Vladimir: "Rešeni zadaci iz Kvantne elektronike", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali
  3. A. Yariv, "Quantum Electronics," John Wiley and Sons, 1989.
  4. A. Yariv, "Optical Electronics in Modern Communications," Oxford University Press, 2006.
  5. W. Boyd, "Nonlinear Optics," Academic press, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0