Navigacija

13E063EOIE - Ekološki obnovljivi izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Ekološki obnovljivi izvori energije
Akronim 13E063EOIE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Analiza problema održivog razvoja civilizacije na ekološki prihvatljiv način u pogledu potrebe pouzdanog snabdevanja energijom rastuće ljudske populacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču sposobnost primene znanja iz oblasti konverzije energije uz kritički osvrt na ekonomski, ekološki i socijalni aspekt korišćenja obnovljivih i drugih izvora energije i uz razvijanje svesti o potrebi racionalnog korišćenja raspoloživih resursa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Problem energije savremenog društva. Ekološki, ekonomski, politički, vojni i društveni aspekt. Direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotu i električnu energiju. Energija vetra, hidroenergija, energija talasa i energija biomase. Energija plime i oseke. Geotermalna energija. Izolovani energetski sistemi. Integracija izvora energije. Energetska efikasnost.
  Sadržaj praktične nastave računske i laboratorijske vežbe i trening na terenu
  Literatura
  1. Beleške sa predavanja, na veb sajtu
  2. J. Radosavljević, T. Pavlović, M. Lambić, Solarna energetika i održivi razvoj, Građevinska knjiga, Beograd, 2004.
  3. Video prezentacije evropskog projekta INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007.
  4. Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
  5. energija vetra sa veb sajta: www.ewea.org
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 20 časova laboratorijskih vežbi + 10 časova demonstracionih seminara i računskih vežbanja. Kolokvijum.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 0