Navigacija

13E062PSMT - Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija
Akronim 13E062PSMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa novim generacijama materijala, tehnološkim procesima njihove izrade i inženjeringom njihovih električnih, magnetnih, optičkih, termičkih i mehaničkih osobina, kroz praktičan rad u više naučno-istraživačkih laboratorija, uz teorijsko obrađivanje fizičkih osnova osobina materijala i tehnoloških postupaka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Visok stepen upućenosti studenata u aktuelne materijale i tehnologije, koji se već primenjuju u komercijalno dostupnim električnim i elektronskim komponentama ili su u žiži naučno-istraživačkog rada. Ovladavanje kriterijumima za izbor materijala na osnovu zahteva specifičnih primena. Razumevanje savremenih metoda karakterizacije materijala i inženjeringa njihovih osobina.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Savremene keramike, polimeri, legure i kompoziti, Gasne smeše za izolaciju, Novi magnetni materijali, Nuklearni materijali, Uvod u MEMS tehnologije, Fizika površina, Niskodimenzionalni materijali, Topološki izolatori, Epitaksijalni grafen, Superizolatori, Materijali za superkondenzatore, Uvod u metamaterijale, Memristorski materijali, Nove metode karakterizacije filmova, površina i međupovrši.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe se izvode u sledećim laboratorijama, centrima i institutima: Laboratorija za materijale (Institut za nuklearne nauke "Vinča"), Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije (Institut za nuklearne nauke "Vinča"), Nuklearni objekti Srbije, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut tehničkih nauka SANU.
  Literatura
  1. P. Osmokrović - Elektrotehnički materijali (Akademska misao, 2003)
  2. M. Vujisić, K. Stanković - Uputstvo za laboratorijske vežbe (dostupno u elektronskom obliku, 2012)
  3. G. Ilić, P. Osmokrović, D. Stanković - Primenjena magnetika (Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2012)
  4. W. D. Callister - Materials Science and Engineering: An Introduction (8th edition, John Wiley and Sons, 2010)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1.5
  Metode izvođenja nastave Gradivo predstavlja skup tema relevantnih sa aspekta današnje primene materijala u elektrotehnici. Svaka tema obrađuje se sa stanovišta teorijskih fizičkih osnova određene klase materijala i sa njom povezanih tehnologija, nakon čega se akcenat stavlja na značaj tih materijala u elektrotehničkim primenama. Izvestan broj materijala i tehnologija obrađuje se i praktično, u okviru 6 laboratorijskih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari