Navigacija

13E062PKEU - Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja
Akronim 13E062PKEU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa praktičnim problemima koji se javljaju pri konstruisanju elektronskih uređaja. Kroz laboratorijske vežbe studenti se upoznaju sa svim aspektima procesa razrade i konstruisanja elektronskih uređaja. Veštine koje se stiču tokom kursa studentima omogućavaju uvid u problematiku i ograničenja serijske i prototipske proizvodnje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je osposobljen za problematiku konstruisanja elektronskih uređaja, da izvrši kompetentan odabir elektronskih komponenti potrebnih za projektovanje i konstruisanje, da nacrta adekvatnu dokumentaciju, da nacrta i proizvede štampanu ploču, da sklopi i testira elektronsko kolo.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Eksploatacioni, konstrukcioni i tehnološki zahtevi. Analiza temperaturskih i klimatskih uticaja na uređaje. Optimizacija parametara konstrukcije. Aktivne i pasivne elektronske komponente. Zaštita od neželjenih EM uticaja. Upotreba CAE alata, crtanje šema, simulacija kola, crtanje štampanih ploča, izrada dokumentacije. Tehnološki proces izrade štampanih ploča. Serijska proizvodnja elektronskih uređaja.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa vrstama kućišta elektronskih komponenti. Identifikacija komponenata. Odabir komponenata sa stanovišta disipacije. Crtanje elektronskih šema. Crtanje štampanih ploča. Proces izrade štampanih ploča. Lemljenje. Sklapanje elektronskog uređaja.
  Literatura
  1. Komponente telekomunikacionih uređaja, R. Ramović, Viša PTT škola, Beograd, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0