Navigacija

13E053SAU1 - Sistemi automatskog upravljanja 1

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi automatskog upravljanja 1
Akronim 13E053SAU1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (u smislu ponašanja u vremenskom, frekvencijskom ili kompleksnom domenu), analizu u prostoru stanja i zatvaranje povratnih sprega u prostoru stanja, kao i različite kritetirjume za ispitivanje stabilnosti.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu kontinualnih ili diskretnih sistema, da izvrše njegovu simulaciju i da ga predstave u formi ulazno izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, da isprojektuju observer stanja, da zatvore povratne sprege po stanju i izlazu i da izvrše analizu stabilnosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Modeliranje elektromehaničkih sistema, karakterizacija ponašanja kontinualnih i diskretnih sistema. Diskretizacija kontinualnih sistema. Modeli u prostoru stanja. Kontrolabilnost i observabilnost stanja. Projektovanje observera. Zatvaranje povratnih sprega po stanju i izlazu. Stabilnost kontinualnih i diskretnih sistema.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da urade četiri laboratorijske vežbe na kojima se upoznaju sa osnovnim elektromehaničkim sistemima kao i najčešće korišćenim programskim alatima za analizu dinamičkih sistema.
Literatura
  1. Sistemi automatskog upravljanja, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, 2006.
  2. Modern Control Engineering, Ogata,Prentice Hall, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 sati laboratorijskog rada sa korišćenje računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0