Navigacija

13E052PMS - Praktikum iz merno-akvizicionih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz merno-akvizicionih sistema
Akronim 13E052PMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama akvizicije podataka i programiranja u realnom vremenu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju kursa, studenti bi trebalo da budu osposobljeni za samostalno dizajniranje virtuelne instrumentacije za merenje i upravljanje kao i modularnog, stand-alone interfejsa koji prikuplja i obrađuje podatke u realnom vremenu.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi akvizicije u Labview, Arduino i Python okruženju. Modularnost softvera. Data flow programiranje. Sekvencijalno programiranje. Mašina stanja. Rešavanje race condition problema. Tehnike sinhronizacije. Detekcija događaja. Upis i čitanje u datoteku. Propagacija greške. Optimizacija programskog kôda. Osnove akvizicije slike: podešavanje vidnog polja, ekspozicije, trigerovanje, kalibracija.
Sadržaj praktične nastave Povezivanje akvizicionog hardvera. Tehnike pronalaženja grešaka. Korišćenje lokalnih, globalnih i funkcionalnih globalnih promenljivih. Korišćenje nizova, klastera i definisanje tipova promenljivih. Kreiranje potprograma. Metode kontrolisanja korisničkog interfejsa. Korišćenje "događaja". Tehnike sinhronizacije. Korišćenje spreadsheet, bitmap i TDMS datoteka. Kreiranje instalacija aplikacija.
Literatura
  1. Labview Core 1 Participant Guide, National Instruments, November 2014
  2. Labview Core 2 Participant Guide, National Instruments, November 2014
  3. Kye-Si Kwon and Steven Ready, "Practical Guide to Machine Vision Software - An Introduction with LabVIEW", Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Germany, 2015.
  4. Jeremy Blum, "Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry", John Wiley&Sons Inc, Indiana, 2013.
  5. Vernon L. Ceder, "The Quick Python Book", Manning Publications Co, United Kingdom, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 2
Metode izvođenja nastave Za svaku lekciju, nakon izlaganja teoretskih principa i njihovu ilustraciju kroz primere (vežbe), studenti imaju priliku da primene novo znanje radeći odgovarajuća vežbanja (laboratorijske vežbe).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 45
Praktična nastava 0 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 10
Seminari 45