Navigacija

13E044VHD - Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima
Akronim 13E044VHD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Uvod u projektovanje VLSI sistema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa postupcima verifikacije hardvera u digitalnim integrisanim sistemima na nivou blokova i na sistemskom nivou. Upoznavanje sa metodologijama, jezicima i alatima za verifikaciju hardvera. Korišćenje univerzalne verifikacione metodologije i System Verilog jezika.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati postupak funkcionalne verifikacije hardverskih modula korišćenjem UVM metodologije i System Verilog jezika.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Verifikacija digitalnih integrisanih sistema, značaj, ciljevi, vrste. Funkcionalna verifikacija na nivou blokova i sistema. Jezici za verifikaciju, System Verilog, e jezik, SystemC. Metodologije. UVM, arhitektura univerzalne verifikacione komponente. Kreiranje test plana, projektovanje verifikacionog okruženja, zadavanje testova, analiza pokrivenosti.
Sadržaj praktične nastave Projektovanje verifikacionog okruženja za funkcionalnu verifikaciju jednog hardverskog modula korišćenjem UVM metodologije i System Verilog jezika.
Literatura
  1. Andreas Meyer, Principles of Functional Verification, Newnes, 2003.
  2. Chris Spear, G. Tumbush, SystemVerilog for Verifcation - A Guide to Learning the Testbench Language Features, 2012.
  3. Universal Verifcation Methodology (UVM) 1.1 User's Guide, Accelera, Maj 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 2
Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. Praktična nastava se izvodi kroz samostalan rad u laboratoriji na izradi zadatog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 60
Kolokvijumi 0
Seminari 0