Navigacija

13E044PPT - Praktikum - Primena TCP/IP tehnologija u namenskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum - Primena TCP/IP tehnologija u namenskim sistemima
Akronim 13E044PPT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Praktična obuka i upoznavanjje studenata sa softverkim alatima namenjenim za realizaciju namenskih TSR/IP aplikacija. Upoznavanje sa osnovnim konceptima primene interneta u namenskim sistemima. Praktična obuka u analizi i ostvarivanju performansi rada u realnom vremenu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći osnovu, da uz znanja stečena na ostalim predmetima, projektuju komunokacioni softver i hardver za umrežene namenske uređaje
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled osnovnih softverskih alata: HTML, CCS, Java Script, PHP, WampServer. Tipične aplikacije, koristi i nedostaci primene TCP/IP tehnologija u namenskim mrežnim sistemima: mreže kontrolera, mreže kontrolera i računara opšte namene, GSM i otale bežične aplikacije
Sadržaj praktične nastave Povezivanje namenskih mreža, soketi, klijent-server aplikacije, TCP/IP hijerarhijska biblioteka funkcija za primenu u namenskim sistemima. Ilustracija tipičnih aplikacija primene interneta u namenskim sistemima Hardverska podrška internetu. Primer realizacije malih namenskih mreža.
Literatura
  1. TCP/IP embedded Internet applications, Edward Insam, Oxford ; Burlington, MA : Newnes, 2003
  2. Embedded Firmware Solutions: Development Best Practices for the Internet of Things, V Zimmer, J Sun, M Jones, S Reinauer, Apress, 2015. ISBN: 9780262527736
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave auditorne vežbe, prezentacije, samostalna izrada projekta, laboratorijske vežbe sa vizuelnim simulacijama
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 70 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari