Navigacija

13E044DOS - Digitalna obrada slike

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna obrada slike
Akronim 13E044DOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studenate sa osnovama digitalne obrade slike u prostornom i frekvencijskom domenu, Osposobiti studente da koriste softverske pakete za obradu slike, kao i da implementiraju sopstvene algoritme za obradu i analizu slike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog kursa studenti su osposobljeni da razumeju i primene osnovne algoritme za obradu slike i koriste softverske pakete ili sami pišu programe.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://tnt.etf.rs/~oe4dos/
Sadržaj teorijske nastave Osnovi digitalne obrade slike. Formiranje digitalne slike i video signala. Diskretizacija 2D signala. Transformacije slike. Popravka kvaliteta slike u prostornom i transformacionom domenu. Popravka kvaliteta slike u boji. Degradacije slike i restauracija. Kompresija slike. Standardi za kompresiju slike. Obrada video signala. Detekcija ivica. Segmentacija slike.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa algoritmima za obradu slike na računaru. Korišćenje programskog paketa MATLAB.
Literatura
  1. Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.
  2. R. Gonzalez, R. Woods, S. Eddins, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja uz demonstracije na računaru. Vežbe u računarskoj laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 40