Navigacija

13E044AMK - Analiza i modelovanje elektronskih kola upotrebom VHDL-AMS jezika

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza i modelovanje elektronskih kola upotrebom VHDL-AMS jezika
Akronim 13E044AMK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima 13E043UPK
Ciljevi izučavanja predmeta Kurs osposobljava studenate upotrebi HDL-AMS prevodioca i alata za simulaciju i modelovanje, u cilju opisa i verifikacije analognih i analogno-digitalnih sistema kao i osnovnih blokova za anlogno-digitalnu obradu signala (ekvilizatori, adaptivni ekvilizatori, fazno sinhronisane petlje, kola za korekciju takta i podataka...)
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će da znaju različite tehnike modelovanja u cilju opisa i simuliranja analognih i analogno-digitalnih sistema. Studenti će da budu osposobljeni da u HDL-AMS jeziku realizuju testno okruženje za modelovana anolgna i analogno-digitalna kola. Studenti će da budu osposobljeni da analiziraju i modeluju osnovne elektronske blokove za analogno-digitalnu obradu signala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Sintaksa HDL-AMS jezika, specifični tipovi podataka, i konstrukcije za analogno modelovanje. Modelovanje zakona održanja, implicitne relacije, više-dimenzioni i multi-domenski modeli Modelovanje funkcija prenosa. Analogno i digitalno event-driven modelovanje. Modelovanje integrisanih sistema. Prelaz iz analognog u digitalni domen i obrnuto. Primena praga odlučivanja i rampe, funkcija praga.
Sadržaj praktične nastave Uvod u jezik. Ilustracija mogućnosti jezika kroz primere. Osnovni blokovi analogno digitalnih kola. Modelovanje odabranih analogno-digitalnih komponenti. Generisanje testne konfiguracije odabranih komponenti i njihovo testiranje. Korišćenje eksternih rutina i modela (C i Spice) "
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari