Navigacija

13E042OE - Osnovi elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektronike
Akronim 13E042OE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Fundamentalna znanja iz fizike rada i modela elektronskih komponenata i analize i projektovanja osnovnih pojačavačkih kola u diskretnoj i integrisanoj tehnologiji, sa aspekta konstrukcije i primene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Priprema studenata za dalje obrazovanje iz analogne i digitalne elektronike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet i istorijat elektronike. Fizika poluprovodnika (poluprovodnik, sopstvena koncentracija, primese, provođenje struje). PN spoj (raspodela naelektrisanja i potencijala sa i bez polarizacije, jednačina kontinuiteta, strujno-naponska karakteristika, kapacitivnost, naponski proboj). Dioda (model, analiza diodnih kola). MOS tranzistor (fizika rada, strujno-naponska karakteristika za dug i kratak kanal, kapacitivnosti, polarizacija za diskretna i integrisana kola, mali signal). Bipolarni tranzistor (fizika rada, strujno-naponska karakteristika, model, polarizacija za diskretna i integrisana kola, mali signal). Osnovne pojačavačke sprege sa MOS i bipolarnim tranzistorima. Strujni izvori sa MOS i bipolarnim tranzistorima. JFET. Strujni izvori i osnovne pojačavačke sprege sa JFE-ovima. Diferencijalni pojačavač (konstrukcija, polarizacija, prenosna karakteristika, analiza, ulazne polarizacione struje, naponski i strujni ofset). Višestepeni pojačavači (kaskadna RC sprega, pomerač nivoa, direktna sprega, parovi osnovnih pojačavačkih sprega, kaskodni pojačavač, integrisani višestepeni pojačavači)
  Sadržaj praktične nastave Primeri analize i sinteze osnovnih i složenih elektronskih kola.
  Literatura
  1. http://oe2oe.etf.bg.ac.rs
  2. Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York, 2004, Chapters 3-7
  3. Tešić S., Vasiljević D.: Osnovi elektronike, Građevinska knjiga, Beograd, 2006.
  4. S. Marjanović, Elektronika 1-komponente i kola, Akademska misao, Beograd, 2004.
  5. Radivoje Đurić, Osnovi elektronike, zbirka rešenih problema, drugo izdanje, Beograd, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe na tabli.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari