Navigacija

13E034R - Radio tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Radio tehnologije
Akronim 13E034R
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Radio komunikacije
Ciljevi izučavanja predmeta Hardverska struktura radio-sistema. Projektovanje i organizacija primopredajne lokacije za različite radio sisteme. Koncepti uskopojasnih i širokopojasnih primopredajnika. Tehnike linearizacije pojačavača snage: feedback, predistortion, feedforward i kombinovani pristupi. Problemi realizacije rekonfigurabilnih primopredajnika. Različite arhitekture primopredajnika za realizaciju MIMO sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa principima rada različitih arhitektura primopredajnika. Mogu da analiziraju hardversku strukturu radio stanice, i izvrše njeno softversko konfigurisanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovne arhitekture primopredajnika. Antenski sistemi (i adaptivni). Tiltovanje antena. Povezivanje primopredajnika na antenski sistem. Mešači. LO sintetizatori. Automatska regulacija pojačanja. Specijalne tehnike odabiranja. Digitalne varijante superheterodinih i primopredajnika sa direktnom konverzijom. Tehnike linearizacije pojačavača snage. Rekonfigurabilni primopredajnici i MIMO sistemi.
Sadržaj praktične nastave Merenja signala u karakterističnim tačkama prijemnika superheterodinog tipa. Analiza slabljenja koje unosi sistem za povezivanje primopredajnika na antenski sistem i analiza mogućih realizacija sistema ѕa daljinsko podešavanje električnog downtilt-a kroz softverske pakete razvijene za te namene. Hardversko i softversko konfigurisanje i analiza rada GSM i UMTS bazne stanice.
Literatura
  1. J.H. Reed, "Software radio, A modern Approach to Radio Engineering", Prentice Hall, 2002.
  2. M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008.
  3. P. Burns, "Software Defined Radio for 3G", Artech House, 2003.
  4. A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012.
  5. A. V. Raisanen, A. Lehto, Radio Engineering for Wireless Communication and SensorApplications, Artech House, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0