Navigacija

13E034PPR - Principi pozicioniranja u radio sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Principi pozicioniranja u radio sistemima
Akronim 13E034PPR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Radio sistemi (OT4RS)
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima i metodama pozicioniranja u radio sistemima. Cilj je upoznati matematičke pristupe određivanja lokacije korisnika u radio sistemima (probabilističke i determinističke), parametre koji se mogu koristiti za određivanje lokacije kao i specifičnosti pozicioniranja u raznim radio sistemima (satelistkim - GPS, ćelijskim - GSM, UMTS, LTE, indooor - WLAN).
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti bi trebalo da budu sposobni: - da izvrše lociranje korisnika u raznim vrstama radio sistema - da procene tačnost postupka lociranja - da predlože rešenja za povećanje tačnosti lociranja - da procene servise u skladu sa mogućnostima lociranja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave - Koordinatni sistemi i projekcije Zemlje na mapu - Parametri signala koji se mogu koristiti za pozicioniranje (vreme, snaga, ugao, ...) - Izvori grešaka u pozicioniranju - Determinističke metode pozicioniranja (angulacija, cirkularna i hiperbolička lateracija) - Probabilističke metode pozicioniranja - Fingerprinting metode pozicioniranja - Pozicioniranje u GSM, UMTS, LTE, GPS, WLAN
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe
Literatura
  1. A. Küpper, “Location-based services”, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-09231-6, Chichester (2005).
  2. A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood (2008).
  3. R. Prasad, M. Ruggieri, “Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems”, Artech House, ISBN 1-58053-814-2, Boston/London (2005).
  4. Figuera J. and Frattasi S, “Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques”, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, laboratorijske vežbe, kolokvijumi, ispiti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0