Navigacija

13E034IoT - IoT mreže

Specifikacija predmeta
Naziv IoT mreže
Akronim 13E034IoT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna pametnih uređaja, tehnologijama za njihovo umrežavanje, razvojem aplikacija, problemima bezbednosti i principima obrade podataka u oblasti IoT mreža. Osposobljavanje studenata za umrežavanje pametnih uređaja, implementaciju platformi i inteligentnih okruženja i rad na razvoju rešenja za različite oblasti primene IoT tehnologije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna znanja o internetu pametnih uređaja, kao i o konceptima rada, dizajna i primene IoT uređaja, platformi i mreža, koja omogućavaju usavršavanje u oblasti IoT, korišćenje postojećih IoT platformi, umrežavanje IoT modula, uključivnje u projekte razvoja IoT uređaja i aplikacija, učešće u dizajnu inteligentnih okruženja i kompletnih rešenja za primene IoT.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi IoT i konvergencija različitih koncepata. Arhitektura i dizajn IoT mreža. Pametni uređaji i tehnologije za umrežavanje. IoT mrežni sloj. Aplikacioni protokoli za IoT. Principi razvoja IoT aplikacija. Tehnike obrade i analize podataka u okviru IoT mreža. Bezbednost u IoT mrežama. Standardizacija IoT mreža. Praktični primeri IoT mreža.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa detaljnijim prikazom pojedinih rešenja u oblasti IoT. Praktična nastava, demonstracije i vežbe u laboratoriji. Samostalni ili grupni (timski) rad na izradi projekta sa prezentacijom rezultata.
Literatura
  1. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.
  2. O. Hersent, D. Boswarthick, and O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, John Wiley & Sons Ltd., 2011.
  3. J. Holler, V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand, and D. Boyle, From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier Ltd., 2014.
  4. S. C. Mukhopadhyay, Internet of Things: Challenges and Opporunities, Springer, 2014.
  5. F. Behmann, and K. Wu, Collaborative Internet of Things (C-IoT): For Future Smart Connected Life and Bussines, John Wiley & Sons Ltd., 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, praktična nastava i vežbe u okviru laboratorije, samostalan i timski rad na izradi projekta, domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 40 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari