Navigacija

13E033TM - Telekomunikaciona merenja

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikaciona merenja
Akronim 13E033TM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente s principima rada i korišćenjem telekomunikacionih laboratorijskih uređaja. Osposobiti studente za karakteristična telekomunikaciona merenja u vremenskom i frekvencijskom domenu i primenu računara u njima. Osposobiti studente za izradu izveštaja o obavljenim merenjima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog ispita, studenti će moći da pravilno povežu laboratorijske uređaje, formiraju automatizovani merni sistem, izvrše tipična merenja telekomunikacionih signala, rezultate uvezu na računar i obrade ih, te izrade izveštaj.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Vrste i organizacija telekomunikacionih merenja. Instrumentacija za merenja. Pasivne komponente. Izvori signala. Merenje nivoa signala. Merenje frekvencije i vremena. Digitalni osciloskop. Analizator spektra. Merenja na četvoropolima i kablovskim sistemima. Umrežavanje laboratorijske instrumentacije. Telemetrija. Obrada i prikaz rezultata merenja. Izrada izveštaja o obavljenim merenjima.
Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji. Povezivanje i korišćenje instrumenata. Sprovođenje tipičnih mernih protokola. Umrežavanje instrumenata i automatizacija merenja. Obrada rezultata u slobodnim softverskim alatima GNU Octave i python.
Literatura
  1. Anand, M.M.S. Electronic Instruments and Instrumentation Technology, Prentice-Hall 2006
  2. Rauscher, C. Fundamentals of Spectrum Analysis. Rohde & Schwarz, 2006
  3. M. Bjelica: Telekomunikaciona merenja 1 - zbirka zadataka, ETF 2013
  4. J.M. Hughes: Real-World Instrumentation with Python. O'Reilly Media, 2011
  5. J.M. Pieper: Automatic Measurement Control: A Tutorial on SCPI and IEEE 488.2. Rohde & Schwarz, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i laboratorijske vežbe; domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0