Navigacija

13E033OTR - Osnovi telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi telekomunikacija
Akronim 13E033OTR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti analognih i digitalnih telekomunikacija, principima prenosa analognih i digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kao i principima optimalne detekcije signala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model TK sistema. Spektralna analiza signala. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogni modulacioni postupci (princip, osobine i uticaj šuma). FDMA. Impulsne modulacije. TDMA. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti (princip, osobine i uticaj šuma). Prenos digitalnih signala u transponovanom opsegu učestanosti (princip, osobine i uticaj šuma). Optičke telekomunikacije.
Sadržaj praktične nastave Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd
  2. Glover I.A. & Grant P.M.: Digital Communications, Prentice Hall, 2004, London.
  3. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
  4. Stojanović Z., Dukić M.L., Petrović Z. Dobrosavljević Z.: Osnovi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 1998, Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja, projekata (po izboru) i računskih zadataka.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0