Navigacija

13E032T1 - Telekomunikacije 1

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacije 1
Akronim 13E032T1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija koje obuhvataju signale i spektre, odabiranje, analogne modulacije, šum i njegov uticaj, osnovne tehnike A/D konverzije kao i osnovne tehnike multipleksiranja/višestrukog pristupa.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema. Mera informacije. Spektralna analiza signala. Realni signali. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogne modulacije. FDM/FDMA. Odabiranje. Impulsne modulacije. A/D konverzije. Impulsna kodna modulacija (PCM), diferencijalna PCM i delta modulacija. ITU preporuke G serije. MPEG standardi. TDM/TDMA. Pregled osnovnih analognih telekomunikacionih sistema.
Sadržaj praktične nastave Laboratoijske vežbe sa uvodnim testovima.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
  3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
  4. Praktikum za laboratorijske vežbe
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0