Navigacija

13E032OTE - Osnovi telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi telekomunikacija
Akronim 13E032OTE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti analognih i digitalnih telekomunikacija, principima prenosa analognih i digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kriterijumima kvaliteta i ograničenja sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema. Spektralna analiza signala. Realni signali. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogne modulacije. FDM/FDMA. Odabiranje. A/D konverzije. Impulsna kodna modulacija (PCM), diferencijalna PCM i delta modulacija. ITU preporuke G serije. MPEG standardi. TDM/TDMA. Pregled osnovnih analognih telekomunikacionih sistema. Osnovi teorije informacija i kodiranja. Model digitalnog telekomunikacionog sistema. Kriterijumi kvaliteta i ograničenja sistema. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Intersimbolska interferencija. Ekvalizacija kanala. Elementi teorije odlučivanja. Optimalan prijemnik. Digitalne modulacije. Pregled modernih digitalnih telekomunikacionih sistema.
Sadržaj praktične nastave Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
  3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
  4. Praktikum za laboratorijske vežbe.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja, projekata (po izboru) i računskih zadataka.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0