Navigacija

13E024RPO - Razvodna postrojenja

Specifikacija predmeta
Naziv Razvodna postrojenja
Akronim 13E024RPO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima visokonaponskih razvodnih postrojenja. Razumevanje osnova visokonaponskih postrojenja u distributivnim i prenosnim mrežama i elektranama. Osposobljavanje studenata za projektovanje, eksploataciju i održavanje visokonaponskih razvodnih postrojenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student stiče neophodna znanja za izradu projekata razvodnih postrojenja, pisanje tendera i projektnih zadataka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Struje kratkog spoja. Elementi razvodnih postrojenja. Prekidanje naizmenične struje. Visokonaponski rasklopni aparati. Izolacija u razvodnim postrojenjima. Glavne šeme. Dispozicije. Metalom oklopljena postrojenja. Uzemljenje postrojenja.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, vežbe na računaru, obilazak prenosnih i distributivnih razvodnih postrojenja.
  Literatura
  1. Milenko Đurić "Razvodna postrojenja", Beopres, Beograd 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe, obilasci razvodnih postrojenja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 10