Navigacija

13E013SEI - Specijalne električne instalacije

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalne električne instalacije
Akronim 13E013SEI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Električne instalacije niskog napona
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima i osnove projektovanja: napajanja i razvoda električne energije, sistema za daljinski nadzor i automatsko upravljanje industrijskim procesima i u zgradama, zaštitnih električnih instalacija, instalacija u eksplozivno ugroženim prostorima. Osposobljavanje studenata da steknu širinu neophodnu za poslove inženjeringa u javnim i industrijskim objekatima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti osposobljeni da počnu rad u projektovanju i izvođenju električnih instalacija u kompleksnim objektima
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Struje kratkog spoja.Rezervno i besprekidno napajanje.Fotonaponski generatori.Hibridni sistemi napajanja.Transportna sredstva.Kvalitet električne energije (padovi napona,viši harmonici,kompenzacija reaktivne snage,flikeri,magnetne nesimetrije).SCADA sistemi.Eksploziono ugroženi prostori.Protivpožarni sistemi.Elektrostatički elektricitet.Elektrokorozija.Zaštita od magnetnog polja.
Sadržaj praktične nastave Dva domaća zadatka - projektovanje / proračuni. Jedna vežba projektovanja PLC-a.
Literatura
  1. Specijalne električne instalacije, Z. Radaković, M. Jovanović, Akademska misao, 2008
  2. G. Seip: 'Electrical Installations Handbook', John Wiley & Sons, Third Edition, 2000.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i auditorne vežbe, samostalan rad studenata i prezentacija radova (sa diskusijom), programiranje PLC-a
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 30