Navigacija

13E013EMA - Električne mašine

Specifikacija predmeta
Naziv Električne mašine
Akronim 13E013EMA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove elektromehaničke konverzije. Razumevanje principa rada, konstrukcije i upotrebe električnih mašina(EM). Analiza i dinamički model EM. Elektromagnetsko polje u vazdušnom zazoru i određivanje pokretačkog momenta . Analiza stacionarnih stanja, ekvivalentna kola, eksploatacione karakteristike. Specificiranje i korišćenje EM. Napajanje i upravljanje EM.
Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa principima rada električnih mašina, razumevanje osnovnih aspekata konstrukcije mašina za jednosmernu struju i mašina za naizmeničnu struju, poznavanje zamenskih šema za stacionarna stanja, poznavanje osnovnih mehaničkih karakteristika pojedinih mašina. Razumevanje tokova snage u motornom i generatorskom radu. Sticanje znanja potrebnih za modelovanje, specificiranje, napajanje i upravljanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti elektromehaničke konverzije, nelinearni medijum, izrazi za energiju polja, koenergiju, moment i snagu konverzije. Kvazi sinusoidalno raspodeljeni namotaj, sačinioci. Fluks, elektromotorna i magnetopobudna sila. Modelovanje MJSS, AM, SM. Dvofazni ekvivalent, Parkova transformacija. Jednačine naponske ravnoteže, rad u stacionarnom stanju, zamenske šeme i mehaničke karakteristike.
Sadržaj praktične nastave Konstrukcija i principi rada asinhronih, sinhronih i mašina za jednosmernu struju. Konvencije u označavanju i nazivne veličine. Mehanička komutacija kod MJSS. Mašine za naizmeničnu struju i elektronska komutacija. Rad asinhronog motora napajanog iz izvora varijabilne učestanosti i napona. Izbor asinhronog motora za datu aplikaciju. Sinhroni motori sa stalnim magnetima.
Literatura
  1. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
  2. Miloš Petrović, "Električne mašine i postrojenja"
  3. Electrical machines, Fitzgerald-Kingsly
  4. Theodor Wildie, "Electrical machines"
  5. Slobodan N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova auditornih vežbi, 14 časova pokaznih laboratorijskih vežbi. Rad sa studentima 1:1 u toku 4 sata konsultacija svake nedelje.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 25
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 25
Seminari 0