Navigacija

13D111VIE - Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi
Akronim 13D111VIE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa metodologijama i primenama savremenog razvoja oblasti veštačke inteligencije, sa naglaskom na napredne tehnologije
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod kursa je osposobljavanje studenata za realizaciju različitih koncepata i primenu tehnologija oblasti veštačke inteligencije. Prepoznavanje karakteristika sistema i izbor najboljeg i najefikasnijeg rešenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Znanje i zaključivanje i neizvesnom okruženju - BPN, semantika i zaključivanje; jednostavne odluke - osnove teorije modela; složene odluke - rad sa više agenata; teorija igara. Mašinsko učenje - forme učenja, stabla odluke, teorija računarskog učenja. Efikasna pretraga i obrada većeg skupa podataka. Obrada prirodnog jezika - semantička i leksička sličnost, određivanje sentimenta.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. S. Russel, P. Norvig - Artificial Intelligence - A Modern Approach
   2. Daniel Jurafsky, James H. Martin: Speech and Language Processing
   3. Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pal: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa prezentacijom, izrada projekta, diskusija o realizovanim rešenjima
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0