Navigacija

13D111SZR - Sigurnost i zaštita računarskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Sigurnost i zaštita računarskih sistema
Akronim 13D111SZR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Dobijanje znanja o svim aspektima sigurnosti i zaštite računarskih sistema i mreža
    Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje svim aspektima sigurnosti i zaštite računarskih sistema i mreža
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Sigurnost i privatnost. Osnovni sigurnosni servisi. Primenjena kriptografija: kriptografski algoritmi.Sigurnosni protokoli: Autentikacija (NS-PK/AS, Kerberos, GSM), upravljanje ključevima (Diffie-Hellman, Internet Key Exchange), sigurne Web konekcije, Elektronsko plaćanje (SET - Visa Mastercard, Cybercash). Praktični pasivni i aktivni napadi. Maliciozna logika. Denial of service.
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. Network Security: Applications and Standards, William Stallings, 3rd ed., Addison-Wesley, 2003
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0