Navigacija

13D111ORB - Objektne i relacione baze podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Objektne i relacione baze podataka
Akronim 13D111ORB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Baze podataka 1
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladati znanjima iz objektno orijentisanih, objektno relacionih i distribuiranih sistema za upravljanje bazama podataka kao i nekih drugih specifičnih sistema baza podataka. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjima iz objektno orijentisanih, objektno relacionih i distribuiranih sistema za upravljanje bazama podataka kao i nekih drugih specifičnih sistema baza podataka, i osposobljavanje za njihovo korišćenje, dizajn i implementaciju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Objektno-Orijentisani Sistemi. Objektno-Relacioni Sistemi. Distribuirani Sistemi. Heterogeni i neheterogeni sistemi. Neki specifični Sistemi: Multidatabase sistemi. Geografski Informacioni Sistemi. Specifične Aplikacije. Pregled komercijalnih sistema i razvojnih projekata.
   Sadržaj praktične nastave Projektovanje i implementacija objektno relacione baze korišćenjem komercijalno raspoloživih alata, diskusija karakteristika realizovanog dizajna.
   Literatura
   1. Database Systems: Design, Implementation and Management (Book Only) by Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob (Hardcover - Nov 23, 2009)
   2. Bernstein P., Newcomer E., Principles of Transaction Processing, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2009.
   3. Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010)
   4. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg T., Distributed Systems: Concepts and Design, 2rd Edition, Addison Wesley, 2011.
   5. Odabrani stručni i naučni radovi
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 45 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + kolokvijum na sredini semestra i projekat.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 40