Navigacija

13D051SRS - Specijalni robotski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalni robotski sistemi
Akronim 13D051SRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima -
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa različitim specijalnim primenama robota.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za dalje samostalno usavršavanje i naučni rad u oblasti specijalnih robotskih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled specijalnih robotskih sistema – uloga, stanje i perspektive. Servisni i personalni roboti. Vojni i policijski roboti. Mobilni roboti sa točkovima: konstrukcija; kinematika; dinamika; upravljanje; primene. Humanoidni roboti: kinematika, dinamika i ravnoteža dvonožnog hoda. Medicinski robotski sistemi. Protetički i ortotički uređaji. Inteligentni robotski sistemi.
   Sadržaj praktične nastave Projekti i domaći zadaci na praktične teme u oblasti robotskih sistema specijalne namene.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0