Navigacija

13D051PRO - Primenjena robusna optimizacija

Specifikacija predmeta
Naziv Primenjena robusna optimizacija
Akronim 13D051PRO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima robusne optimizacije, domenu i ograničenjima primene, te raspoloživim tehnikama za rešavanje problema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: definišu adekvatnu postavku problema robusne optimizacije, primene alate za rešavanje problema, kritički analiziraju dobijene rezultate i sagledaju mogućnosti pobošljanja u smislu robusnosti i/ili performansi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Klasična i robusna optimizacija. Modeli. Robusne verzije klasičnih algoritama. Elementarni algoritmi i klasifikacija problema. Deterministički ekvivalenti. Robusna višestepena optimizacija. Alati za rešavanje. Primena: sistemi upravljanja, mašinsko učenje, pretraživanje i predikcija kompleksnih i velikih setova podataka, podrška odlučivanju u kibernetsko-fizičkim i socio-ekonomskim sistemima.
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. A. Ben-Tal, L. El Ghaoui and A. Nemirovskii, Robust optimization, Princeton University Press, 2009.
   2. F. Lin, Robust control design: An optimal control approach, Wiley, 2007.
   3. P. Xanthopoulos, P. Pardalos and T. Trafalis, Robust data mining, Springer, 2013.
   4. S. Sra, S. Nowozin and S.J. Wright, Optimization for machine learning, The MIT Press, 2012.
   5. Cornuejols and Tütüncü, Optimization methods in finance, Cambridge University Press, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari