Navigacija

13D051NMS - Nelinearni multivarijabilni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Nelinearni multivarijabilni sistemi
Akronim 13D051NMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja 1 (OS3SA1) i Sistemi automatskog upravljanja 2 (OS3SA2) ili njima ekvivalentni predmeti (analiza i projektovanje linearnih sistema upravljanja).
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa metodama analize nelinearnih multivarijabilnih sistema i projektovanja nelinearnih skalarnih/multivarijabilnih zakona upravljanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: modeluju i analiziraju osobine nelinearnih multivarijabilnih objekata upravljanja, projektuju nelinearne multivarijabilne zakone upravljanja, analiziraju ostvarene osobine sistema zatvorene sprege.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorija stabilnosti Ljapunova. Indirektni i direktni metod Ljapunova. LaSalle-ove teoreme. Napredna teorija stabilnosti. Lieva algebra. Feedback linearizacija. Linearizacija ulaz–stanja i ulaz-izlaz. Unutrašnja i nulta dinamika. Primenjene tehnike nelinearnog upravljanja: klizno upravljanje, kompenzacija nelinearnosti, podešanje pojačanja, fazi upravljanje. Aspekti analize i implementacije.
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nelinearni dinamički sistemi (u pripremi).
   2. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
   3. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
   4. A. Isidori: Nonlinear Control Systems; Springer Verlag, 1990.
   5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 60 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0