Navigacija

13D051MKR - Motorna kontrola i rehabilitacija

Specifikacija predmeta
Naziv Motorna kontrola i rehabilitacija
Akronim 13D051MKR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Sistemsko shvatanje organizacije pokreta na osnovu detaljnih saznanja o fiziologiji pokreta. Evaluacija pokreta primenom testova i skala. Analiza zdravih i patoloških pokreta.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razvoj novih metoda u rehabilitaciji i neurorehabilitaciji u multidisciplinarnom timu medicinskih i tehničkih stručnjaka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Neurofiziološke osnove pokreta. Organizacija pokreta (refleksni, ritmički, voljni, hijerarhija, karakteristike jednozglobnih pokreta). Vrste motornih deficita (spasticitet, tremor, rigiditet, ataksija, akinezija, asinergija, hipotonija, asimetrija) kod različitih obolenja (CVA, PD, SCI, MS). Metode za evaluaciju motornih deficita (klinički i neurološki testovi, testovi motornih performansi, skale).
   Sadržaj praktične nastave Naučni rad u oblasti neurorehabilitacije, Funkcionalne električne stimulacije (FES) i primeni ortoza i proteza za restoraciju voljnih pokreta i hoda.
   Literatura
   1. Mark L Latash, Neuropysiological basis of movement, 1998, Human Kinetics
   2. John C Rotwell, Control of human movement, 1987, Aspen Publ
   3. Popović DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, 2000, Springer,, London, U,.K.
   4. Janet Carr and Roberta Shepherd, Neurological Rehabilitation (Optimizing motor performance), 2000, Butterworth Heinemann
   5. Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja ili konsultacije, eksperimenti u Laboratoriji i na Klinici, izrada projekta
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70