Navigacija

13D031MSKS - Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima
Akronim 13D031MSKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima i konceptima modelovanja saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima i osposobljavanje studenata za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju osnovne postupke i alate za modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima i budu osposobljeni ѕa samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u M2M komunikacione sisteme i njihovu primenu. Analiza postojećih i budućih M2M aplikacija. Upoznavanje sa postojećim metodama analize i modelovanja M2M saobraćaja. Principi razvoja novih aplikacija. Matematičko modelovanje saobraćajnih slučajeva. Principi snimanja i analize saobraćaja u živim mrežama. Metode razvoja generatora saobraćaja.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad vezan za korišćenje postojećih alatki za simulaciju saobraćaja u bežičnim i mobilnim režama. Razvoj novih alatki. Modeliranje i simulacija novih aplikacija u živim mrežama (mobilnim, vifi).
   Literatura
   1. David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: "M2M Communications, A System Approach", John Wiley & Sons Ltd, 2012.
   2. Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). "An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things". Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8.
   3. 3GPP preporuke
   4. ETSI preporuke
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, projekti
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20