Navigacija

13D031DOS - Digitalna obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna obrada signala
Akronim 13D031DOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da studenti nauče napredne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi i sintezi efikasnih filtrskih struktura. Cilj je da se analiziraju primene u telekomunikacijama i obradi audio signala i da se razviju rešenja za tipične praktične probleme.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: -razumeju napredne koncepte vezane za digitalnu obradu signala -analiziraju sistem sa stanovišta efikasnosti -primene efikasne realizacione strukture u rešavanju problema vezanih za telekomunikacije i obradu audio signala i da ta rešenja realizuju -modifikuju postojeće i projektuju nove sisteme digitalne obrade signala u cilju rešavanja konkretnog problema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Filtri zasnovani na svepropusnim filtrima, analiza osetljivosti, varijabilni filtri, tehnika frekvencijskog maskiranja, filtri bez množača. Digitalne filtarske banke. Obrada signala u realnom vremenu.
   Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza efikasnih filtara i filtarskih banaka u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.
   Literatura
   1. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
   2. Bernard Widrow and István Kollár, Quantization Noise: Roundoff Error in Digital Computation, Signal Processing, Control, and Communications, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2008
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70