Navigacija

13D021VSE - Vetroenergetika i solarna energetika

Specifikacija predmeta
Naziv Vetroenergetika i solarna energetika
Akronim 13D021VSE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
   Ciljevi izučavanja predmeta Uključivanje studenata u naučnoistraživački rad u oblasti konverzije energije sunca i vetra u električnu energiju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razvoj naučnih i stručnih kadrova u oblasti obnovljivih izvora energije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Odabrana poglavlja iz oblasti merenja i analize resursa energije Sunca, strukture i instalacije fotonaponskih elektrana i njihove integracije u elektroenergetski sistem. Termodinamički procesi i analiza konverzije energije kod solarnih kolektora. Odabrana poglavlja iz oblasti merenja i analize resursa energije vetra, izgradnje vetroelektrana i njihove integracije u elektroenergetski sistem.
   Sadržaj praktične nastave Individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
   Literatura
   1. Željko Đurišić, Vjetroelektrane, Akademska misao, Beograd, 2019.
   2. Jovan Mikulović, Željko Đurišić, Solarna energetika, Akademska misao, 2019.
   3. Gilbert Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004
   4. Volker Quaschning, Understanding Renewable Energy Systems, Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG, 2005
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja zajedno sa individualnim radom sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 25
   Praktična nastava 25 Usmeni ispit 25
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 25