Navigacija

13D021PPS - Prelazni procesi srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Prelazni procesi srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima
Akronim 13D021PPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Završene master studije na energetskom odseku
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da kandidati ovladaju odgovarajućom metodologijom i praktičnim znanjima o prelaznim procesima srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima i interkonekcijama.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da samostalno rade na problemima vezanim za prelazne procese srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima i interkonekcijama.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Osnovni fenomenološki aspekti prelaznih procesa srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima i interkonekcijama. Matematički modeli. Prikaz modernih kompjuterskih programa za nadgledanje prelaznih procesa srednjeg i dugog trajanja. Primeri praktične primene metoda za nadgledanje tranzijentnih stanja. Metodološki aspekti i numerički prilazi analizi uprošćenih prelaznim procesima srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima.
    Sadržaj praktične nastave
    Literatura
    1. P.Kundur,"Power System Stability and Control" ,McGraw-Hill, Inic., New York, 1994.
    2. P.W.Sauer and M.A.Pai, "Power System Dynamics and Stability'', Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1998.
    3. EPRI Report, "Extended Transient-Mid-Term- Stability Package; Final Version", EPRI Project 1208, January 1987.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, diskusije i demosntracije
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 45
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 45