Navigacija

13D011MUE - Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima
Akronim 13D011MUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje znanja i veština u analizi, projektovanju i realizaciji digitalno upravljanih energetskih pretvarača. Analiziraju se energetski pretvarači, davači, kao i DSP platforme za upravljanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje teorijom i implementacijom digitalnog upravljanja strujom, aktivnom i reaktivnom snagom Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za digitalno upravljanje. Projektovanje, implementacija, kodiranja i evaluacija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Digitalna implementacija širinske modulacije, regulacije struje, aktivne i reaktivne snage. Naponski aktuator, merenje i ocena stanja, projektovanje strukture regulatora i podešavanje parametara. Pristupi upravljanju sa redukovanim brojem davača.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe na eksperimentalnoj postavci. Uvid u osnovne elemente sistema, posmatranje karakterističnih oblika relevantnih veličina u toku rada. Unošenje programabilnih parametara, asistirano izvođenje eksperimenta.
   Literatura
   1. S.N. Vukosavic, Grid-Side Converters Control and Design, Springer 2018
   2. S. N. Vukosavić, Digitalno upravljanje elektromotornim pogonima, Akademska misao 2003.
   3. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
   4. Vladan Vučković, Električni pogoni, Univerzitet u Beogradu 1997.
   5. M. R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Univerzitet u Beogradu 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 10