Navigacija

13D011IEP - Integracija elektromotornih pogona u složene sisteme pokretanja i upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Integracija elektromotornih pogona u složene sisteme pokretanja i upravljanja
Akronim 13D011IEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa savremenim rešenjima pokretanja sistema sa višemotornim pogonom, metodama analize, integracije neophodne opreme, izbor strukture i parametara podsistema za upravljanje, puštanja u rad, i nadzora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljeni studenti za korišćenje, upravljanje i projektovanje višemotornih pogona. Osposobljavanje studenata za samostalnu: • Analizu rada višemotornih pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje mehaničkih sprega u višemotornim pogonima. • Projektovanje upravljačkih algoritama višemotornih pogona. • Korišćenje višemotornih pogona.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pokretanje ind.procesa-promenljiva ili konstantna brzine.Veličine od značaja za upravljanje proc.i kvalitetom proizvoda. Ident.kk.podatala za analizu rada proc. (procesne veličine) i za analizu rada EP (pogonske veličine). Davači proc. i pog. veličina. Načini akvizicije podataka, snimanja i analize. Zavisnosti pog. i proc. vel,. Načini estimacije i opservacije proc.vel. iz dostupnih pog. veličina.
   Sadržaj praktične nastave Primeri karakterističnih složenih industrijskih procesa sa regulisanim i višemotornim elektromotornim pogonima. Demonstracije načina upravljanja elektromotornim pogonima iz nadređenog sistema za upravljanje procesom. Demonstracija uticaja poremećaja u procesu na ponašanje elektromotornog pogona. Integracija regulisanog elektromotornog pogona u sistem za upravljanje nadzor procesa.
   Literatura
   1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, 2011.
   2. Vladan Vučković: Električni pogoni, Elektrotehnički fakultet, Beograd 1997.
   3. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros, ...... ”ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka”
   4. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije"
   5. P.C.Krause: "Analysis of Electric Machinery", McGraw-Hill, New York, 1986.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0