Navigacija

Konkurs za nagradu BAFA U.S.A.

Najbolji diplomski radovi na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/20. godini

Udruženje bivših studenata i prijatelja Elektrotehničkog fakulteta BAFA U.S.A. je odlučilo da dodeli četiri nagrade studentima za najbolje diplomske radove koji su odbranjeni u periodu od prethodnog konkursa, 29. novembra 2019. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa, 10. decembra 2020. godine.

Stručni žiri koji čine nastavnici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu će odabrati četiri rada od diplomskih radova koji budu prijavljeni na ovaj Konkurs. Sva četiri rada će dobiti ravnopravne nagrade ekvivalentne iznosu od 500 američkih dolara (USD).

Uslovi za prijavljivanje:

  • Kandidat koji se prijavljuje treba da je završio četvorogodišnje osnovne akademske studije i da je ostvario najmanje 240 ESPB na tom nivou studija na Elektrotehničkom fakultetu  u Beogradu.
  • Diplomski rad treba da je urađen samostalno, a datum odbrane mora da pripada periodu od 29. novembra 2019. godine do 10. decembra 2020. godine.
  • Diplomski rad treba da je urađen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Neće se razmatrati radovi koji su urađeni u toku boravka u nekoj drugoj nastavno-naučnoj ustanovi u Srbiji ili van nje.
  • Prijava na Konkurs se mora podneti do 24. decembra 2020. godine na formularu koji je dat na veb strani Alumni organizacije (alumni.etf.rs), kao i uz ovaj konkurs.
  • Uz prijavu treba predati PDF verziju diplomskog rada.
  • Rukovodioc (mentor) diplomskog rada treba da preda, odnosno pošalje elektronskom poštom pismo, koje treba da sadrži osnovne podatke o diplomskom radu i ocenu rukovodioca rada. Sadržaj pisma ostaje poslovna tajna žirija i neće biti korišćeno u druge svrhe. Sadržaj pisma neće biti dostupan kandidatu.
  • Redovnost studiranja kandidata biće proverena u Studentskom odseku. 
  • Radi epidemiološke situacije sva dokumentacija treba da se pošalje email-om na adresu konkurs_bafa@etf.bg.ac.rs tako što kandidat šalje popunjenu, potpisanu i skeniranu prijavu i pdf verziju diplomskog rada, dok mentor u posebnoj poruci, koja u polju Subject sadrži ime i prezime kandidata, šalje potpisano i skenirano pismo.
  • Neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.
  • Žiri će objaviti na veb strani Alumni organizacije BAFA ETF alumni.etf.rs spisak prijavljenih kandidata, naslove diplomskih radova i imena rukovodioca diplomskih radova, kao i odluku o nagradama, 31. decembra 2020. godine, a zbog epidemiološke situacije diplome i novčane nagrade biće dodeljene naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Na žalost, epidemiološka situcija je onemogućila održavanje Bala Elektrotehničkog fakulteta na kome su se nagrade ranije dodeljivale.

U Beogradu,

10. decembra 2020. god.