Navigacija

Upis školske 2020/2021. godine za studente osnovnih studija

Upis školske 2020/21. godine za studente
osnovnih akademskih studija

 

Upis školske 2020/21. godine počeće od ponedeljka, 28.09.2020. godine.

Predaja indeksa za upis (od 10 do 12 časova) i podizanje indeksa po obavljenom upisu (sutradan od 12 do 14 časova) će biti u čitaonici Fakulteta po rasporedu upisa koji je dat u prilogu.

Studenti  mogu obaviti upis samo kada im sve ocene ispita koje su polagali budu unete u sistem.

Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa:

 • Provere da li su im sve ocene unete.
 • Popune elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena. Papirni obrasci za upis se ne popunjavaju.
 • Popune studentsku anketu.
 • Provere sve podatke na studentskim servisima (matične podatke i posebno položene ispite i šifre predmeta u odnosu na nastavni plan po kome studiraju). Posebno se odnosi na studente 2. godine koji su polagali ispite pre upisanog modula, a koji moraju imati sređen nastavni plan rešenjem o priznatim ispitima.

Sve nepravilnosti moraju se prijaviti Studentskom odseku kako bismo ih blagovremeno ispravili.

Studenti studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo koji prvi put upisuju 2. studijsku godinu upisuju se nakon završenog rangiranja za module  o čemu će biti naknadno obavešteni.

Studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo, koji su prvu studijsku godinu prvi put upisali u školskoj 2017/18, 2018/19. ili 2019/20. godini, upisuju se  nakon završenog rangiranja za budžet, o čemu će biti naknadno obavešteni.

Studenti koji studiraju po starom Zakonu mogu završiti studije po programima po kojima su studirali do kraja školske 2020/2021. godine, tj. do 30 septembra 2021. godine  i upisuju školsku 2020/21. godinu u planiranim terminima za upis.

Posebni slučajevi upisa:

 • Studenti koji 01. oktobra gube status studenta zbog isteka zakonskog roka za završetak studija u dvostrukom trajanju studija, mogu podneti molbu za produžetak studija u trostrukom trajanju studija. Molbe se podnose pri upisu (datum na molbi mora biti pre 01.10.2020.).
 • Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija školske 2016/2017. godine, a koji su u školskoj 2019/20. godini bili u statusu finansiranja  iz budžeta, zadržavaju pravo finansiranja iz budžeta i u školskoj 2020/21. godini .
 • Studenti koji žele da promene studijski program ili modul podnose molbu u Studentskom odseku do  kraja  septembra  2020. i biće upisani po rešenju molbe.
 • Studenti studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo koji žele da podnesu  molbu za oslobađanje plaćanja dela školarine  mogu to da učine pri upisu, i to:
 1. Studenti materijalno ugroženih porodica koji podnose molbu za oslobađanje dela školarine, uz molbu (formular iz skriptarnice Fakulteta) podnose i uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine koji izdaje nadležni opštinski organ u mestu prebivališta studenta. Procenat oslobađanja za jednu godinu je do 50% i zavisi od prosečnog mesečnog prihoda po članu domaćinstva. Po ovom osnovu ukupan iznos oslobađanja tokom studija ne može preći iznos jedne cele školarine( ukupno 100% ).
 2. Studenti koji zbog smrti članova uže porodice u školskoj 2019/20. godini  podnose  molbe za oslobađanje od plaćanja školarine u iznosu od 100%, pored molbe podnose i  fotokopije odgovarajućih dokumenata (original  na uvid).

Studenti upisani prvi put u prvu studijsku godinu u školskoj 2020/21. godini     nemaju pravo oslobađanja dela školarine na osnovu materijalnog statusa.

Za upis je potrebno:

 • indeks
 • priznanica o uplati  za Univerzitet – Centar za razvoj karijere  u iznosu od 100  dinara, koju plaćaju svi studenti
 • priznanica o uplati  za Univerzitet u iznosu od 1.000  dinara,  koju plaćaju  samo samofinansirajući  studenti

Uplata za Univerzitet za samofinansirajuće studente može se objediniti i uplatiti u iznosu od 1100 dinara .

Nadoknadu za Univerzitet u iznosu od 1100 dinara plaćaju i studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo koji primaju stipendije, odnosno koji su  oslobođeni plaćanja školarine.

Uplate za Univerzitet se vrše  na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta  broj 840-1438666-48,  model 97,  sa pozivom na br. 80200, svrha uplate: “za Univerzitet“.

 • Posle obavljenog upisa studenti preko svojih studentskih servisa biraju predmete koje žele da upišu za jesenji semestar školske 2020/21. godine o čemu će detaljnije  biti postavljeno posebno obaveštenje
 • Prilikom upisa, samofinansirajući studenti ne podnose dokaz o uplati prve rate školarine. Studenti koji se sami finansiraju, na osnovu predračuna po broju kredita, posle prijave predmeta, a po uputstvu za elektronsko plaćanje, plaćaju rate po utvrđenoj dinamici. Rok za plaćanje prve rate je najkasnije do 31. oktobra  2020.
 • Školarina za osnovne studije za školsku 2020/21. godinu, za studijski program Elekrotehnika i računarstvo  iznosi 108.000 dinara. Za  prvo praćenje predmeta cena po kreditu je 1800 dinara, a za ponovno praćenje predmeta cena je 1200 dinara  po kreditu.
 • Za studijski program Softversko inženjerstvo školarina iznosi 243.500 dinara. Cena po kreditu za prvo i za ponovno praćenje predmeta je 4.058 dinara.

Upis studenata na teret budžeta

Pravo finansiranja iz budžeta imaju studenti koji su se prvi put upisali na prvu godinu studija školske 2017/18, 2018/19. ili 2019/20. godine, a koji su u školskoj 2019/20. godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova i nalaze se u okviru kvote za finansiranje iz budžeta.

Studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo koji su prvi put upisali prvu godinu studija školske 2017/18, 2018/19.  ili  2019/20. godine čekaju rangiranje za upis na teret budžeta, a upis će obaviti po objavljivanju rang liste.

Studenti  koji su prvi put upisali prvu godinu studija školske 2016/2017. godine, ako su u školskoj 2019/20. godini bili u statusu finansiranja  iz budžeta, zadržavaju pravo finansiranja iz budžeta  i u školskoj 2020/21. godini.

Termini za upis

Prvi krug upisa počeće od ponedeljka, 28. septembra 2020. prema rasporedu navedenom u nastavku.

Ponedeljak, 28. septembar

 • Upis  studenata  koji obnavljaju 1. ili  2. godinu studija studijskog programa ER. Studenti 2. godine ER koji nemaju prečišćene ispite prema nastavnom planu modula koji su upisali moraju hitno prethodno to srediti, jer se neće moći upisati!
 • Upis studenata koji obnavljaju 1. ili  2. godinu studija studijskog programa SI, koji su prvi  put upisali  prvu godinu  studija  pre školske 2017/18. godine.

Utorak, 29. septembar

 • Upis 4. godine studija studijskog programa ER.
 • Upis 4. godine studija studijskog programa SI za studente koji su prvi put upisali  prvu godinu  studija  pre školske  2017/18. godine.

Sreda, 30. septembar

 • Upis 3. godine studija studijskog programa ER

Studenti studijskog programa ER na upisu prijavljuju izabrani smer.

 • Upis 3. godine studija studijskog programa SI za studente koji su prvi  put upisali  prvu godinu  studija  pre školske  2017/18. godine.
 • Upis studenata koji studiraju po starom zakonu.

Obaveštenje o narednim terminima upisa za studente koji nisu obavili upis biće postavljeno krajem sledeće nedelje.

 

NAPOMENA:

Upis prvi put 2. studijske godine studijskog programa ER  obaviće se nakon objavljivanja  rang liste za module. 

Upis studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo koji su prvi put upisali prvu godinu studija školske 2017/18, 2018/19.  ili  2019/20. godine  obaviće se posle objavljene rang liste za finansiranje iz budžeta. 

Molimo studente da se pridržavaju termina za upis i prate obaveštenja kako bismo upis obavili što efikasnije.