Navigacija

Obaveštenje o konačnoj rang listi kandidata za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku

StudentskeUpis

Objavljujemo konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku za školsku 2019/20. godinu:

Upis će se obaviti u utorak i sredu, 22. i  23. oktobra od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:

  • indeks  (dobija se na upisu)
  • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
  • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
  • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
  • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
  • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
  • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
  • ovlašćenje za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
  • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke - za bivše studente ETF-a) kako bi pristupili servisima. Po otvaranju naloga studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa prema pravilima modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.