Навигација

Припремна настава

Припремна настава из математике и физике за упис на техничке факултете

Фонд часова је 60 по предмету (30x2) за групе које крећу у 2023. години у групама од највише 20 полазника. Настава ће се одржавати викендима на факултету. Настава ће се одржавати у учионицама факултета, а ако епидемиолошка ситуација то не  буде дозвољавала, настава ће прећи на оnline варијанту. У online варијанти настава ће се одржавати у потпуности путем платформе у организацији Електротехничког факултета.

Групе за припремну наставу ће се формирати и после званичног почетка припремне наставе све докле постоји одговарајући број заинтересованих за формирање група. 

Предвиђено је да се курсеви заврше до 16. јуна 2023.

Наставу држе ПРОФЕСОРИ И АСИСТЕНТИ ЕТФ-а са катедри за математику и физику.

У оквиру сваког курса предвиђен је и ЗАВРШНИ ТЕСТ, на коме ће слушаоци моћи да провере стечено знање који ће се држати по групама.

У току курсева слушаоци добијају ДОМАЋЕ ЗАДАТКЕ и задатке за самостално прорађивање и утврђивање градива.

Настава из математике се реализује према материјалима које ће предавачи обезбедити. За допунски самосталан рад може се користити књига Методичка збирка задатака за полагање пријемног испита из математике са решењима и прегледом теорија за упис на техничке и природно-математичке факултете, аутора Мр Мирка С. Јовановића (књигa се може набавити у скриптарници Факултета),

Полазници могу користити и друге сличне књиге.

Настава из физике се реализује према збирци Тестови из физике од аутора проф др Божидара Станића и проф др Јована Цветића.

Кандидати се могу пријавити за оба курса (математика, физика) или само за један.

Настава се одржава искључиво суботом или недељом и то у терминима од 9, 11, 13 и 15 часова у просторијама Електротехничког факултета.

Цена курсева

 • Цена по предмету је 40.000,00 ако се плаћа одједном или на рате 45.000,00 (три рате по 15.000,00 динара: прва рата до краја октобра, друга  рата до краја новембра и трећа до краја децембра сукцесивним уплатама на наведени жиро рачун Факултета, са истим позивом на број).
 • Признаница за уплату на целокупан износ или прву рату на жиро рачун ‎Факултета 840-1438666-48, број модела се не попуњава, позив на број 98-ЈМБГ (ЈМБГ представља јединствени матични број кандидата) се шаљу скениране путем мејла на адресу vesna@etf.bg.ac.rs или се предају у Рачунском центру ЕТФ-а (Булевар краља Александра 73, иза Факултета, телефон 063/429-885, сваког радног дана од 10 до 14 часова).

Пријаве и уплата

 • Ради лакшег и бржег пријављивања потребно је попунити online пријаву за припремну наставу на страни priprema.etf.bg.ac.rs .
 • У пријави обавезно назначити да ли ученици желе да прате наставу у првој варијанти (online) или другој варијанти (комбиновано)
 • По упису ученици добијају распоред часова своје групе.
 • Уговор се може потписати електронски, или лично у Рачунском центру Електротехничког факултета. Приликом личног потписивања обавезно понети личну карту. Ученици који немају личну карту треба да дођу са једним од родитеља због потписивања Уговора.

ПРАТИТЕ ОВАЈ САЈТ, због евентуалних измена термина и додатних обавештења.

Број места је ограничен бројем расположивих просторија на Факултету.

Припремна настава - Често постављана питања

Колико ће трајати припремна настава?

Припремна настава се завршава до 16. јуна 2023. Одржаће се укупно 60 часова (30x2). Одвија се једанпут недељно, суботом, али није искључено да се часови понекад преместе и за недељу због заузетости сала на ЕТФ. Могуће је да се часови одрже исте седмице и у суботу и у недељу због евентуалних државних или верских празника који следе идуће или који су били претходне недеље. О томе ће полазници бити благовремено обавештени.

До када ће се формирати групе за припремну наставу?

Групе за припремну наставу ће се формирати и после званичног почетка припремне наставе све докле постоји одговарајући број заинтересованих за формирање група. Напоменимо да је предвиђено да припремна настава траје до 16. јуна 2023. са адекватним бројем часова.

Да ли се настава одржава за време празника и ђачког распуста?

Организатори наставе ће водити рачуна о одржавању наставе за време државних и верских празника (нпр. Нова година, Божић, Први мај и сл.). За време ђачког распуста настава ће се нормално одвијати.

Настава може бити привремено прекинута (највише једну или две седмице) само у јануарско-фебруарском испитном року на ЕТФ због заузетости сала. Заузетост сала није могуће унапред предвидети, јер она зависи од броја пријава за полагање испита. Због тога ће се привремено прекидање наставе урадити само у крајњој нужди, јер ће се настојати да се часови наставе што редовније одржавају.

Где се одржава настава?

Ако није online, настава се одржава у салама Електротехничког факултета.

Где се могу добити или прочитати додатне информације везане за наставу?

Додатне информације се могу добити на сајту ЕТФ-а, на табли за обавештења за припремну наставу у приземљу зграде, путем телефона 0113218320, 063429885 или путем е-поште vesna@etf.bg.ac.rs односно mihailovicb@etf.rs или malesevic@etf.rs.

Информације у вези припремне наставе можете добити од 10 до 17 часова.

Припремна настава - програм из математике

 1. Улазни тест (1 час)
 2. Функције, основне особине неједнакости (1 час)
 3. Изрази и основне формуле (1 час)
 4. Квадратне једначине и неједначине (4 часа)
 5. Ирационалне једначине и неједначине (3 часа)
 6. Експоненцијална функција, једначине и неједначине (3 часа)
 7. Логаритамска функција, једначине и неједначине (3 часа)
 8. Тригонометрија (8 часова)
 9. Комплексни бројеви (4 часа)
 10. Биномна формула (1 час)
 11. Прогресије (2 часа)
 12. Комбинаторика (3 часа)
 13. Планиметрија (5 часова)
 14. Стереометрија (3 часа)
 15. Аналитичка геометрија (4 часа)
 16. Изводи и екстремуми (2 часа)
 17. Завршни тест (2 часа)

Улазни и завршни тест се раде у амфитеатру (све групе заједно).

 

Припремна настава - програм из физике

 1. Простор, време и кретање
  1. Референтни систем. Вектор положаја. Равномерно и неравномерно кретање (праволинијско и криволинијско).
  2. Тренутна брзина. Класичан принцип сабирања брзина (Галилејеве трансформације).
  3. Убрзање.
  4. Кружно кретање.
 2. Сила и енергија
  1. Импулс и сила. Основни закон класичне динамике. Слагање сила.
  2. Закон акције и реакције.
  3. Динамика кружног кретања. Центрипетална сила. Убрзања код кружног кретања.
  4. Рад као скаларни производ. Енергија (кинетичка и потенцијална). Снага.
  5. Спољашње и унутрашње трење.
 3. Појам о релативистичкој механици
  1. Контракција дужина, дилатација временских интервала.
  2. Релативистички закон сабирања брзина. Релативистичка маса и импулс. Веза енергије и масе (Е=мц2)
 4. Силе и безвртложно поље
  1. Врсте и подела физичких поља. Конзервативне силе.
  2. Сила теже. Кретање материјалне тачке под дејством силе теже.
  3. Нјутнов закон гравитације.
  4. Гравитационо поље. Јачина поља, потенцијал, потенцијална енергија и рад у гравитационом пољу.
  5. Кулонов закон. Јачина електричног поља, електрични флукс, потенцијал напон, потенцијална енергија и рад у електричном пољу.
  6. Електрични капацитет. Енергија електричног поља у равном кондензатору.
 5. Закони одржања и енергија
  1. Закон одржања импулса (реактивно кретање).
  2. Закон одржања енергије у класичној физици (ИИ космичка брзина).
  3. Укупна и кинетичка енергија. Укупна релативистичка енергија. Енергија и импулс. Енергија и рад.
  4. Кинетичка енергија и момент инерције. Момент силе. Момент импулса.
  5. Закон одржања момента импулса (пируете, ИИ Кеплеров закон).
  6. Еластични и нееластични судари. Потенцијалне криве (потенцијална јама и баријера).
 6. Хидромеханика
  1. Хидростатика. Притисак у течностима.Паскалов закон. Промена притиска са дубином. Архимедов закон.
  2. Хидродинамика. Једначина континуитета. Бернулијева једначина.
 7. Физика великог броја молекула
  1. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. Хуков закон.
  2. Течности. Особине течности. Капиларне појаве. Површински напон.
  3. Гасови. Притисак гаса. Основна једначина кинетичке теорије гасова. Авогадров закон.
  4. Средња вредност кинетичке енергије молекула и температуре идеалног гаса.
  5. Једначина идеалног гасног стања.
  6. Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков и Шарлов закон.
  7. Топлота. Специфичне топлоте гаса. Рад при ширењу идеалног гаса.
  8. И и ИИ принцип термодинамике.
  9. Изобарска, изотермска и адијабатска промена стања гаса.
  10. Карноов циклус. Топлотне машине.
 8. Електрокинетика
  1. Јачина и густина струје.
  2. Електромоторна сила. Електрична отпорност.
  3. Омов закон. Кирхофова правила.
  4. Џулов закон.
  5. Електролитичка дисоцијација. Фарадејеви закони електролизе.
 9. Силе и вртложно поље.
  1. Дефиниција ампера. Интеракција наелектрисања у покрету.
  2. Магнетно поље. Вектор магнетне индукције. Магнетни флукс.
  3. Магнетно поље струјног проводника.
  4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперов закон. Правоугаона струјна контура у магнетном пољу.
  5. Лорензова сила.
  6. Кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу.
 10. Електромагнетна индукција
  1. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон електромагнетне индукције.
  2. Самоиндукција. Лензово правило.
  3. Узајамна индукција. Трансформатор. Енергија у калему.
 11. Осцилације
  1. Хармонијске осцилације.
  2. Осцилације у механици. Слободне, принудне и пригушене осцилације.
  3. Резонанција. Математичко и физичко клатно.
  4. Наизменичне струје. Добијање наизменичних струја и напона. Ефективна вредност наизменичне струје и напона.
  5. Електричне отпорности у колима наизменичне струје. Импеданса.
  6. Просто РЛЦ затворено осцилаторно коло.
 12. Геометријска оптика
  1. Закон одбијања и преламања светлости. Индекс преламања.
  2. Дисперзија светлости. Призма. Тотална рефлексија.
  3. Сферна огледала.
  4. Сочива. Оптичарска једначина сочива.
  5. Комбинације сочива. Оптички инструменти.
  6. Фотометријске величине.
 13. Таласи
  1. Настанак и кретање таласа у разним срединама. Врсте таласа: трансверзални и лонгитудинални.
  2. Карактеристике таласа: амплитуда, фреквенција, брзина простирања, таласна дужина. Таласна једначина.
  3. Принцип суперпозиције таласа. Прогресивни и стојећи таласи.
  4. Интерференција, дифракција и поларизација таласа.
  5. Интерференција и дифракција светлости. Дифракциона решетка. Поларизација светлости.
  6. Звук. Извори звука.
  7. Доплеров ефекат у акустици.
  8. Настанак, врсте и спектар електромагнетних таласа.
 14. Физика микросвета - квантна својства зрачења
  1. Појам кванта енергије.
  2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефекта.
  3. Де Брољева релација. Дифракција електрона.
  4. Боров модел атома.
 15. Физика микросвета - структура атомског језгра
  1. Дефект масе и стабилност језгра.
  2. Радиоактивни распад језгра.
  3. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. Нуклеарна енергија.
  4. Елементарне честице.