Navigacija

SI4SAB - Softverski alati baza podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Softverski alati baza podataka
Akronim SI4SAB
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje u softverske alate za razvoj baza podataka. Uvođenje u softverske alate za održavanje i korišćenje baza podataka. Uvođenje u programsko okruženje za baze podataka.
Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje u vezi korišćenja softverskih alata za razvoj baza podataka. Znanje u vezi korišćenja softverskih alata za održavanje i korišćenje baza podataka. Znanje u vezi programskog okruženja za baze podataka.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave SOFTVERSKI ALATI ZA RAZVOJ BAZA PODATAKA: Razvoj u IE notaciji. Razvoj u modifikovanoj ERM notaciji. Detalji implementacije alata. SOFTVERSKI ALATI ZA ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE BAZE PODATAKA: Kreiranje i administriranje. Generisanje izveštaja. Obrada događaja. PROGRAMSKO OKRUŽENJE ZA BAZE PODATAKA: Programiranje na nivou baze podataka. Programiranje na nivou aplikacije. Objektno-relaciono mapiranje.
Sadržaj praktične nastave Kreiranje modela podataka korišćenjem IE notacije. Kreiranje uskladištenih SQL procedura. Kreiranje Java programa koji koriste JDBC pristup bazi podataka.
Literatura
  1. ERWin User Guide, Computer Associates
  2. SQL in a Nutshell, K.E.Kline, O'Reilly
  3. Database Programming with JDBC and Java, G.Reese, O'Reilly
  4. Database Systems, T.Connolly, C.Begg, Addison Wesley
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0