Navigacija

SI3OS2 - Operativni sistemi 2

Specifikacija predmeta
Naziv Operativni sistemi 2
Akronim SI3OS2
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Operativni sistemi 1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa širim spektrom složenijih i naprednijih koncepata i principa konstrukcije operativnih sistema. Obezbediti napredna znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za operativne sisteme uopšte. Upoznati se sa principima konstrukcije konkretnih, realnih operativnih sistema
Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje opštih principa rada, konstrukcije i implementacije operativnih sistema uopšte. Poznavanje naprednijih koncepata i algoritama. Poznavanje nekih delova i rešenja iz konkretnih popularnih operativnih sistema opšte namene.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Raspoređivanje procesa (algoritmi). Sinhronizacija i komunikacija između procesa (napredniji koncepti). Upravljanje deljenim resursima (problemi i rešenja, uključujući deadlock). Virtuelna memorija (napredniji koncepti i problemi). Upravljanje diskovima. Arhitektura operativnog sistema i virtuelne mašine. Primer operatvinog sistema - Windows i Linux.
Sadržaj praktične nastave Isti kao i za teorijsku nastavu. Primeri konkretnih operativnih sistema Windows i Linux.
Literatura
  1. • Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., Operating System Concepts, 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
  2. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa demonstracijama, projekti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 30
Kolokvijumi 40
Seminari 0