Navigacija

SI1PKR - Praktikum iz korišćenja računara

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz korišćenja računara
Akronim SI1PKR
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima personalnih računara sa aspekta korisnika, kao i upućivanje u korišćenje operativnog sistema za personalne računare Microsoft Windows, Interneta i njegovih osnovnih usluga, softverskog paketa Microsoft Office. Osposobljavanje studenata za samostalno istraživanje i proučavanje navedenih paketa i njihovo korišćenje u praksi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završenog kursa student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije. Takođe, studenti će biti osposobljeni da na efikasan način koriste osnovne servise Interneta
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Personalni računari: organizacija računara, procesor i matična ploča, memorijski medijumi, ostali uređaji, softverske komponente. Operativni sistem: organizacija podataka, miš i tastatura, grafički elementi, rad sa programima. Internet i servisi, adresiranje na Internetu. Obrada teksta, tabelarna izračunavanja, prezentacije na računaru namena i koncepti.
  Sadržaj praktične nastave MS Word: pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati. MS Excel: pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatizacija izgleda, grafikoni, šabloni. MS Power Point: pokazni primer, šta i kako prezentovati.
  Literatura
  1. Office i Vista na radnom mestu, D. Grbić, D. Ristanović, PC Press, 2010
  2. http://www.learnthat.com/courses/computer/windowsxp/, 2006
  3. http://library.rit.edu/instruction/software/outexp/, 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, prezentacije, demonstracije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0