Navigacija

SI1FJN - Francuski jezik - niži

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik - niži
Akronim SI1FJN
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima predznanje francuskog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta proširivanje i obogaćivanje jezičke komunikativne kompetencije, razvijanje sposobnosti uključivanja u oblasti specifične za svakodnevnu i buduću profesionalnu aktivnost studenata, usavršavanje jezičkih veština (čitanje, razumevanje,...)
   Ishodi učenja (stečena znanja) adekvatna primena jezika u odgovarajućim situacijama, razumevanje pisanih tekstova na različitim jezičkim nivoima, ovladavanje kraćim pisanim formama, bolje razumevanje jezičke i kulturne svakodnevice zemalja francuskog govornog područja
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave obnova ranije usvojene građe na nivou morfoloških, leksičkih i sintaksičkih jedinica, ovladavanje tehnikama razumevanja pisanog teksta iz oblasti struke (uočavanje specifičnih leksičkih, gramatičkih i izražajnih sredstava)
   Sadržaj praktične nastave rad na problemima izgovora i pravopisa, analiza i produkcija jezičkih jedinica u ravni rečenice, odlomka, diskursa, usvajanje osnovne stručne terminologije, proširivanje govornih obrazaca
   Literatura
   1. članci, materijali za DELF, TCF, TEF (www.ciep.fr)
   2. Lavenne, Ch et al. (2001): Studio 60, Méthode de français, Didier, Paris
   3. Tauzin, B., Dubois, A. (2004): Objectif Express, Hachette FLE, Paris
   4. www.europa.eu
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30