Navigacija

SI1EJN - Engleski jezik - niži

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik - niži
Akronim SI1EJN
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Početni i/ili srednji nivo engleskog jezika koji se može prilagoditi individualnim potrebama studenata.
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje nativnih govornika koji razgovaraju o svom poslu i studijama u vezi sa softverskim inženjerstvom. Ostvarivanje komunikacije u vezi sa računarskim temama. Razumevanje širokog raspona tekstova uključujući dijagrame, tabele, oglase. Poređenje različitih izvora pisanih i usmenih informacija. Pisanje opisa i objašnjenja procesa u softverskom inženjerstvu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog modula, studenti bi trebalo da budu kadri da: - razumeju nativne govornike koji razgovaraju o svom poslu i studijama u vezi sa softverskim inženjerstvom, - ostvaruju komunikaciju u vezi sa temama softverskog inženjerstva, - razumeju široki raspon tekstova uključujući dijagrame, tabele, oglase, - porede različite izvore pisanih i usmenih informacija
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Imenice, zamenice, determinatori, pridevi, glagoli, prilozi, veznici, proste rečenice, rečenice spojene veznikom. Kontekstualno upućivanje, tvorba reči (prefiksi i sufiksi), organizovanje informacija, poređenje, nabrajanje, pasiv, objašnjenja i definicije, složenice u usmenom i pisanom diskursu softverskog inženjerstva.
   Sadržaj praktične nastave Pričanje i pisanje o računarskim aplikacijama. Usmene vežbe: operativni sistemi, principi stvaranja video igara, programski jezici Paskal, C++, C#. Rad u parovima: prezentacije i domaći zadaci koji se odnose na softversko inženjerstvo.
   Literatura
   1. Boeckner, K and P. C. Brown (1993): Oxford English for Computing, Oxford: Oxford University Press
   2. Thomson, A. J. and A. V. Martinet (1996): A Practical English Grammar, Oxford: Oxford University Press
   3. Esteras, S. R. (2010): Infotech - English for Computer Users, Fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press
   4. Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication, London: Longman
   5. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2003): Basic English for Computing, Oxford: Oxford University Press
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Kombinacija različitih metoda: audiolingvalne metode, metode „potpune fizičke reakcije“, komunikativni metode, metode funkcionalno-pojmovnog pristupa, metode „tihog načina“.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 15
   Praktična nastava Usmeni ispit 15
   Projekti 5
   Kolokvijumi 60
   Seminari 0