Navigacija

SI1AS1 - Algoritmi i strukture podataka 1

Specifikacija predmeta
Naziv Algoritmi i strukture podataka 1
Akronim SI1AS1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa logičkom organizacijom i memorijskom reprezentacijom linearnih i nelinearih struktura podataka, osnovnim operacijama i tipičnim primenama ovih struktura.
Ishodi učenja (stečena znanja) Ovaj predmet treba studenta da osposobi za programsku implementaciju linearnih i nelineranih struktura, kao i algoritama za rad sa njima u tipičnim primenama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Linearne strukture. Nizovi. Liste. Stekovi. Redovi čekanja. Nelinearne strukture.Stabla: binarna stabla, minimizacija dužine puta, obilazak stabla. Povezana stabla. Grafovi: načini predstavljanja, obilazak grafa po širini i po dubini, obuhvatna stabla i minimalna obuhvatna stabla, određivanje dostižnosti i najkraćih rastojanja, maksimizacija protoka, određivanje topološkog poretka i kritičnog puta.
Sadržaj praktične nastave laboratorijske vežbe i domaći zadaci
Literatura
  1. Algoritmi i strukture podataka, Milo Tomašević, Akademska misao, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0