Navigacija

OT4TV - Televizija

Specifikacija predmeta
Naziv Televizija
Akronim OT4TV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima formiranja i prenosa TV signala. - Upoznavanje sa standardima za video i audio kompresiju. - Upoznavanje sa distribucionom i kontribucionom mrežama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Potpuno razumevanje standarda za distribucione TV mreže, kao i njihovo planiranje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Formiranje slike. Lanac kamere. Diitalizacija i kompresije video i audio signala. MPEG-2, H.264 AVC, HEVC. MPEG audio, Dolby kompresije. Standardi: DVB, EBU, ETSI, SMPTE, ITU, ATSC. Prenos digitalnog DVB-x signala.Prenos televizijskog signala, MPEG stream, TS, GSE. TV predajnik. Satelitska TV stanica. Koncept prijemnika. Planiranje distribucione mreže.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računarskom (simulacija produkcionih procesa) ili produkcionom centru. Poseta predajničke lokacije. Planiranje distribucione mreže.
  Literatura
  1. W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010.
  2. E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.
  3. Roland Beutler, The Digital Dividend of Terrestrial Broadcasting, Springer, 2011.
  4. J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe u računskom centru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0